წესები და პირობები

1) ტერმინთა განმარტება

სამუშაოს მაძიებელი – პირი, რომელიც სარგებლობს ჩვენი მომსახურებით და ახორციელებს სხვადასხვა ვაკანსიაზე ინფორმაციის მოძიებას.

დამსაქმებელი – პირი, რომელიც სარგებლობს ჩვენი მომსახურებით და ახორციელებს ვაკანსიის განთავსებას ვებგვერდზე.

ვებგვერდი – ონლაინ პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება nes.ge მომსახურება.

საშუამავლო მომსახურება – მომსახურება რომლის მეშვეობითაც ყალიბდება დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის კომუნიკაცია. საშუამავლო მომსახურების არსებობა გამორიცხავს ჩვენს მიერ სამუშაოს მაძებლის დასაქმებას.

დასაქმება – დამსაქმებლის მიერ სამუშაოს მაძიებლის (კანდიდატის) სამუშაოზე აყვანა შეთანხმებული პირობებისამებრ.


2) ორგანიზაციის მიზანი და საქმიანობის საგანი
2.1. ჩვენი მიზანია:

საშუამავლო მომსახურების განხორციელება, დასაქმების ხელშეწყობა და ამისათვის საჭირო ტექნიკური მექანიზმების შემუშავება-ექსპლუატაცია.

2.2. ორგანიზაციის საქმიანობის საგანია:

2.2.1. საშუამავლო მომსახურების გაწევა როგორც სამუშაოს მაძიებლისათვის, ისე დამსაქმებლისათვის.

2.2.2. დასაქმებასთან დაკავშირებული სხვა სახის მომსახურება, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და ჩვენს წესებს და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს.

2.2.3. სარეკლამო საქმიანობასთან დაკავშრებული მომსახურება, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და ჩვენს წესებს და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს.

2.2.3. მომსახურების განსაკუთრებული პირობები შეიძლება შეთანხმებული იქნას დამსაქმებელთან და/ან სამუშაოს მაძიებელთან.

2.2.3. შპს ნეს.ჯი აქვს უფლება დაამუშაოს სამუშაოს მაძებლისა და/ან დამსაქმებლის პერსონალური მონაცემები.

 

3) მომსახურებით სარგებლობის პირობები
3.1. სამუშაოს მაძიებლისათვის

3.1.1. სამუშაოს მაძიებელს არ ესაჭიროება რეგისტრაცია ვაკანსიის თაობაზე ინფორმაციის მისაღებად.

3.1.2. სამუშაოს მაძიებელს შეიძლება გაეწიოს დამატებითი მომსახურება ცალკეული შეთანხმების (ზეპირი ან წერილობითი) საფუძველზე.

3.1.3. სამუშაოს მაძიებელს შეუძლია მიიღოს რეგულარულად ინფორმაცია ახალი ვაკანსიების თაობაზე, რისთვისაც იგი გადის რეგისტრაციას წესების შესაბამისად.

3.2. დამსაქმებლისათვის

3.2.1. შეთანხმების საფუძველზე ღირებულების სანაცვლოდ დამსაქმებლისათვის ვაკანსიის განთავსება.

3.2.2. დამსაქმებელთან დადებული შეთანხმების საფუძველზე, მისთვის საჭირო კადრების მოძიება.

 

4) პასუხისმგებლობა
4.1. შპს ნეს.ჯი პასუხს არ აგებს დამსაქმებლის მიერ განცხადებული პირობების დარღვევაზე.

4.2. შპს ნეს.ჯი პასუხს არ აგებს სამუშაოს მაძიებლის მიერ დაკისრებული მოვალეობების შეუსრულებლობაზე.

4.3. პუნქტი 2.2.1. თანახმად შპს ნეს.ჯი პასუხს არ აგებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის დადებული შეთანხმების პირობების დარღვევაზე.

4.3. შპს ნეს.ჯი პასუხისმგებელია დამსაქმებლისა და სამუშაოს მაძიებლის მიმართ თავისი ვალდებულების შესრულებაზე.

 

5) კონფიდენციალურობა
5.1 შპს ნეს.ჯი ორგანიზაცია ვალდებულია კონფიდენციალურად დატოვოს ინფორმაცია, რომელიც არ არის განკუთვნილი გასაჯაროვებისათვის.

5.2 ჩვენი საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე საჯარო ინფორმაციას განეკუთვნება დამსაქმებლის მიერ კონკრეტული ვაკანტური პოზიციის შესახებ ინფორმაცია.

5.3 საჯარო ინფორმაციას არ განეკუთვნება სამუშაოს მაძიებლის პერსონალური მონაცემები.

5.4 საჯარო იფორმაციას არ განეკუთვნება დამსაქმებლის შესახებ ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომლის გასაჯაროების ნებართვა დამსაქმებლის მიერ არ გაცემულა.

5.5 საჯარო ინფორმაციას არ განეკუთვნება ნებისმიერი შეთანხმება რომელიც ფორმდება შპს ნეს.ჯი და სამუშაოს მაძიებელს და/ან დამსაქმებელს შორის.

 

6) SMS სერვისი

6.1 SMS სერვისი განკუთვნილია სამუშაოს მაძიბლებისათვის.

6.2 SMS სერვისი განკუთვნილია საშუამავლო მომსახურების გაწევისათვის.

6.3 SMS სერვისი განკუთვნილია სხვადასახვა ღონისძიებებზე რეგისტრაციისათვის

6.4 SMS სერვისი ნომერი 93427, ერთი შეტყობინების ღირებულება 0.5₾