ჩვენს შესახებ


NES.GE  არის დამოუკიდებელი სააგენტო, რომელიც დაარსდა 2019 წელს.

ჩვენი მიზანი საშუამავლო მომსახურების განხორციელება, დასაქმების ხელშეწყობა და ამისათვის საჭირო ტექნიკური მექანიზმების შემუშავება-ექსპლუატაცია.

 

NES.GE საქმიანობის საგანია.

  • საშუამავლო მომსახურების გაწევა როგორც სამუშაოს მაძიებლისათვის, ისე დამსაქმებლისათვის.
  • დასაქმებასთან დაკავშირებული სხვა სახის მომსახურება, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და ჩვენს წესებს და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს.
  • სარეკლამო საქმიანობასთან დაკავშრებული მომსახურება, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და ჩვენს წესებს და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს.

 

NES.GE მისია.

  • დავეხმაროთ ორგანიზაციებს საუკეთესო პერსონალის მოძიებაში მაქსიმალური შედეგების მისაღწევად.
  • დავეხმაროთ სამუშაოს მაძიებელს კარიერულ განვითარებაში.